PROGRAMA D'INTERVENCIÓ EN L'ADOLESCÈNCIA

En aquest programa volem acompanyar l’adolescent, estimulant el seu procés d’aprenentatge, alhora que fem possible la seva incorporació social i l’ajudem a gestionar els conflictes i fomentar el seu creixement personal.

 

Formem joves que es troben en risc de desadaptació social sovint provocat per la pre-adolescència i adolescència, etapa de grans canvis i de molta complexitat en la conformació de la persona. 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

- Fomentar el creixement i desenvolupament personal i social dels joves.

- Millorar l'autoconeixement i l’autoestima per part de les persones participants

- Fomentar les relacions intrapersonals,  interpersonals i ambientals respectuoses, saludables i enriquidores per un/a mateix/a i per a la col·lectivitat

- Apoderar el/la jove com  agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació positiva en la societat.

 

RESULTATS

 

 • Fer  efectius els drets bàsics de les persones joves i garantir les condicions que permetin la seva qualitat de vida, tenint en compte les escletxes que es generen en els múltiples processos de transició i en les dificultats específiques pròpies de l'etapa juvenil

 

 • Fomentar la participació en la societat, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat en les persones joves per a decidir, intervenir i transformar el seu entorn, les seves relacions i les seves possibilitats de desenvolupar-se personalment i col·lectiva

 

 • Facilitar i preparar l'emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida propi i l’exercici de la plena ciutadania

 

 • Millora social

 

 • Autoconeixement/conscienciació d’un/a mateix/a en la dimensió mental, física i emocional

 

 • Reforç de l’autoestima i l’autoconfiança

 

 • Gestió emocional

 

 • Control dels impulsos

 

 • Gestió i resolució de conflictes

 

 • Millorar la tolerància a la frustració

 

 • Practicar la paciència com a recurs i habilitat per aconseguir els objectius

 

 • Fomentar l’assertivitat

 

 • Expressió verbal i no verbal en la comunicació amb el cavall

 

 • Aprenentatge i experimentació pel què fa a l’adquisició d’hàbits i responsabilitats, canalitzats per mitjà d’activitats que fomentin la cura i atenció de l’animal

 

 • Aprenentatge d’altres formes de comunicació. Desenvolupament d’habilitats comunicatives i relacions amb d’altres persones, amb els cavalls i l’entorn natural

 

 • Desenvolupament d’habilitats socials

 

 • Exercitar la presa de decisions (maneig del cavall, munta, situacions inesperades degudes a reaccions del cavall)

 

 • Capacitat de respecte i pacte:  necessitem  respectar i pactar amb el cavall per a aconseguir la seva col·laboració i una relació de qualitat. Això és extrapolable a la relació intrapersonal, interpersonal i amb l’entorn. Visió cooperativa de les relacions

 

 • Coneixement i experimentació d'activitats de lleure saludables. Utilització significativa del temps lliure

 

 • Experimentació i coneixement de possibilitats en el camp de la preparació o capacitació laboral